ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

Δήλωση Στοιχείων Πελάτη

Ο Πελάτης δηλώνει ότι όλες οι πληροφορίες που παρέχονται από αυτόν κατά τη χρήση της Ιστοσελίδας είναι ακριβείς. Την ευθύνη για παραπλανητικό, υβριστικό, αναληθές περιεχόμενο, ή την χρήση αριθμού τηλεφώνου ή λογαριασμού e-mail που δεν του ανήκουν, φέρει ο πελάτης ο οποίος τα δήλωσε. Ο πελάτης αναλαμβάνει την υποχρέωση να καλύψει κάθε είδους ζημία της " Gecon Business Solutions ΕΕ " που οφείλεται σε παροχή ψευδών ή ανακριβών στοιχείων.

Η "Gecon Business Solutions ΕΕ " δεν αποθηκεύει ή διατηρεί στοιχεία πελατών της καθ' οποιονδήποτε τρόπο, παρά μόνο αποκλειστικά για τους σκοπούς εκτέλεσης και απόδειξης των παραγγελιών τους. Στην συνέχεια όλα τα προσωπικά δεδομένα του κάθε πελάτη διαγράφονται οριστικά.

Περιορισμός Ευθύνης

Η " Gecon Business Solutions ΕΕ " ουδεμία ευθύνη φέρει για άμεση ή έμμεση, θετική ή αποθετική ζημία, που μπορεί να προκύψει από την έλλειψη ικανότητας χρήσης της Ιστοσελίδας καθώς και από τυχόν σφάλματα, διακοπές, ελαττώματα ή καθυστερήσεις στη λειτουργία της Ιστοσελίδας ή στη διαβίβαση μέσω αυτής πληροφοριών στο διαδίκτυο.

Η " Gecon Business Solutions ΕΕ " δεν ευθύνεται για τυχόν τεχνικά, τυπογραφικά ή ορθογραφικά λάθη στις τιμές ή στα χαρακτηριστικά των προϊόντων. Για την αποφυγή των παραπάνω ο πελάτης οφείλει, πριν προβεί σε οποιαδήποτε παραγγελία, να διασταυρώσει τα χαρακτηριστικά του προϊόντος που δίνει ο ίδιος ο κατασκευαστής για το εν λόγω προϊόν.

Περιεχόμενο

 Η “Gecon Business Solutions ΕΕ” διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει το περιεχόμενο της ιστοσελίδας gecon.store (στο εξής: η Ιστοσελίδα) ανά πάσα στιγμή χωρίς προειδοποίηση και διατηρεί το δικαίωμα διαγραφής χωρίς προειδοποίηση κάθε αγγελίας. Επιπλέον, έχει το δικαίωμα τροποποίησης του παρόντος κανονισμού χωρίς υποχρέωση ειδοποίησης.

Σημαντική Υποσημείωση

Όλα τα προϊόντα στον ιστότοπο "gecon.store" είναι refurbished  (ανακατασκευασμένα), εκτός εάν φέρουν στον τίτλο του προϊόντος την ένδειξη  "NEW,"  όπου σε αυτή την περίπτωση τα προϊόντα είναι καινούργια στην εργοστασιακή τους συσκευασία.

Εγγυήσεις

Η εγγύηση παρέχεται για κάθε εξάρτημα ξεχωριστά και σε καμιά περίπτωση δεν αφορά ολόκληρο το σύστημα ως σύνολο παρά μόνο το εκάστοτε εξάρτημα ανά περίπτωση. Για τον εντοπισμό του εκάστοτε ελαττωματικού εξαρτήματος, υπεύθυνος είναι η Gecon Business Solutions ΕΕ η οποία θα αναφέρεται στη συνέχεια ως κατασκευαστής του συστήματος.

Η εγγύηση αφορά κατ’ αποκλειστικότητα την υλική φύση και υπόσταση των εξαρτημάτων (hardware) που συνθέτουν το σύστημα και σε καμιά περίπτωση η κάλυψη στα πλαίσια της εγγύησης δεν σχετίζεται με το software δηλαδή με τα προγράμματα και το λειτουργικό σύστημα (Windows) του μηχανήματος.

Σε κάθε περίπτωση η επισκευή ή αντικατάσταση του ελαττωματικού εξαρτήματος μέσα στο χρόνο εγγύησης υπόκειται στους όρους εγγύησης, τους οποίους ο χρήστης γνωρίζει και αποδέχεται. Ως χρήστης θεωρείται ο πρώτος ο οποίος αγοράζει τη συσκευή προκειμένου να κάνει χρήση αυτής.

Η εγγύηση είναι προσωπική, συνοδεύεται απαραίτητα από το αντίστοιχο έντυπο εγγύησης ή το σχετικό παραστατικό αγοράς και δεν ισχύει εάν η κυριότητα του συστήματος μεταβιβαστεί σε τρίτο.

Τα προϊόντα ελέγχονται και επισκευάζονται από τα τμήματα τεχνικής υποστήριξης του κατασκευαστή εντός δέκα (10) εργασίμων ημερών, με την προϋπόθεση της διαθεσιμότητας των ανταλλακτικών εξαρτημάτων και υλικών που αντικαθίστανται κατά τη διάρκεια ισχύος της εγγύησης του κατασκευαστή. Σε περίπτωση απαίτησης του πελάτη μπορεί να παρασχεθεί υπολογιστής αντικατάστασης για όλο το διάστημα επισκευής του εκάστοτε συστήματος.

Για όλο το χρονικό διάστημα της εγγύησης καλύπτονται τόσο τα ανταλλακτικά όσο και η εργασία. Η εγγύηση παρέχεται στον χώρο του πελάτη. Οποιοδήποτε κόστος μεταφοράς βαρύνει αποκλειστικά τον κατασκευαστή.

Η εγγύηση καλής λειτουργίας που παρέχεται από την εταιρία παύει αυτομάτως να ισχύει αν η βλάβη προέρχεται από υπαιτιότητα του χρήστη, ακατάλληλη μεταφορά, συνδεδεμένες συσκευές, ελαττωματική τροφοδοσία, κακή συντήρηση, λάθη κατά την εγκατάσταση, εμφανή σημάδια παραβίασης, επέμβαση ξένου προς τον κατασκευαστή προσώπου ή αν αποκολληθούν ή τροποποιηθούν με οποιονδήποτε τρόπο οι ταινίες ασφαλείας ή οι ειδικές διακριτικές αυτοκόλλητες ετικέτες επί των οποίων αναγράφεται ο αριθμός σειράς του συστήματος.

Ο κατασκευαστή ουδεμία ευθύνη φέρει για οποιαδήποτε ζημία προκληθεί στον χρήστη ή τρίτο, από την ελαττωματική λειτουργία του συστήματος ή τη χρήση του, έστω και εάν δεν αναφέρεται ρητώς, συμπεριλαμβανομένης της απώλειας ή της καταστροφής δεδομένων. Η παρούσα εγγύηση δεν καλύπτει βλάβες σε αναλώσιμα και ευπαθή υλικά όπως δισκέτες, κεφαλές εκτυπωτών, μπαταρίες, μελανοταινίες, πλαστικά μέρη, τηλεχειριστήρια κλπ.

Κάθε αξίωση κατά του κατασκευαστή στα πλαίσια της παρούσας εγγύησης θα πρέπει να υποβάλλεται γραπτώς ή τηλεφωνικώς με αναφορά του τύπου του συστήματος και της φύσης του ελαττώματος αμέσως μόλις εμφανισθεί.

Ο κατασκευαστής έχει το αποκλειστικό δικαίωμα να καθορίζει κατά την απόλυτη κρίση του τον τόπο και τον τρόπο επισκευής της συσκευής. Με την αποκατάσταση της βλάβης δεν παρατείνεται ο αρχικός χρόνος εγγύησης. Επισκευή εκτός του χρόνου της παρούσης εγγύησης βαρύνει αποκλειστικά τον χρήστη.

Σε καμιά περίπτωση δεν μπορεί να γίνει ολική αντικατάσταση ή επιστροφή του συστήματος παρά μόνο με την σύμφωνη γνώμη του πωλητή.

Μετά την παρέλευση του χρόνου εγγύησης, ο κατασκευαστής απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη σε περίπτωση διακοπής παραγωγής των εκάστοτε εξαρτημάτων που συνθέτουν το σύστημα.

Παραλαβές προϊόντων από εταιρείες couriers

Σε περίπτωση παραλαβής χτυπημένης ή ελαττωματικής συσκευασίας παρακαλούμε να ενημερώνετε άμεσα το τμήμα πωλήσεων της Gecon Business Solutions ΕΕ.

Επιστροφές Ελαττωματικών Προϊόντων και άμεση αντικατάσταση

Σε περίπτωση που ο πελάτης παραλάβει κάποιο προϊόν με σοβαρό λειτουργικό ελάττωμα έχει το δικαίωμα να ζητήσει άμεση αντικατάσταση με ίδιο προϊόν εντός 15 ημερολογιακών ημερών. Σε περίπτωση επιστροφής μη ελαττωματικού προϊόντος, τα έξοδα αποστολής βαραίνουν τον πελάτη.

Προσωπικά Δεδομένα Πελατών

Τα προσωπικά δεδομένα των πελατών χρησιμοποιούνται, βάσει του ν.2472/97, αποκλειστικά για την εκτέλεση και τιμολόγηση των παραγγελιών τους και κατόπιν διαγράφονται. Ο πελάτης δίνει με την παρούσα τη συναίνεσή του για την επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων από την " Gecon Business Solutions ΕΕ" για τους σκοπούς εκτέλεσης και απόδειξης των παραγγελιών του αποκλειστικά.

Η Gecon Business Solutions ΕΕ έχει αναπτύξει όλα τα κατά το δυνατόν νόμιμα μέτρα προστασίας στις εγκαταστάσεις, στα συστήματα και στα αρχεία της. Επιπλέον, η Gecon Business Solutions ΕΕ εγγυάται την εμπιστευτικότητα των Προσωπικών Δεδομένων. Η Gecon Business Solutions ΕΕ μπορεί να αποκαλύψει στις αρμόδιες Δημόσιες Αρχές Προσωπικά Δεδομένα ή οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες που κατέχει ή είναι προσβάσιμες μέσω των συστημάτων της, εφόσον αυτό υπαγορεύεται από κάποια εφαρμοστέα διάταξη νόμου.

Οι πελάτες εγγυώνται και φέρουν την ευθύνη για την αλήθεια, ακρίβεια, εγκυρότητα, γνησιότητα, συνάφεια και προσφορότητα των Προσωπικών Δεδομένων που γνωστοποιούν στην Gecon Business Solutions ΕΕ.

Cookies

Τα cοοkies που χρησιμοποιεί η Gecon Business Solutions ΕΕ δεν περιέχουν προσωπικά δεδομένα του χρήστη παρά μόνο τεχνικές πληροφορίες.

Πνευματικά Δικαιώματα

 Η " Gecon Business Solutions ΕΕ " αποτελεί μοναδικό και αποκλειστικό δικαιούχο όλων των πνευματικών δικαιωμάτων του περιεχομένου και της διάρθρωσης της Ιστοσελίδας εκτός ρητών εξαιρέσεων.

Όλα τα εμπορικά σήματα, λογότυπα, σχέδια, προϊόντα και προγράμματα του παρόντος ηλεκτρονικού καταστήματος - είτε φέρουν είτε όχι την επωνυμία της Gecon Business Solutions ΕΕ S - αποτελούν δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας της Gecon Business Solutions ΕΕ, ως μόνης δικαιούχου, η οποία και δύναται να τα διαθέτει, να διαχειρίζεται και να εκμεταλλεύεται απολύτως και αποκλειστικώς.

Ο χρήστης του ηλεκτρονικού καταστήματος αναγνωρίζει και αποδέχεται ανεπιφύλακτα τα ανωτέρω και δηλώνει ότι ουδέποτε θα προβεί ή θα επιτρέψει οποιαδήποτε πράξη ή παράλειψη, η οποία με οποιοδήποτε τρόπο μπορεί να βλάψει τα δικαιώματα Gecon Business Solutions ΕΕ σε όλα τα προαναφερόμενα υπό τον παρόντα όρο.

Ισχύον Δίκαιο - Δικαιοδοσία

Η παρούσα Σύμβαση διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο, ιδίως τα νομοθετήματα που ρυθμίζουν θέματα σχετικά με το ηλεκτρονικό εμπόριο, τις πωλήσεις από απόσταση και την προστασία των καταναλωτών, το Ν.2251.1994 ως έχει μέχρι σήμερον τροποποιηθεί και ο καταναλωτής ρητώς δηλώνει ότι προ πάσης τοποθετήσεως παραγγελίας του έλαβε γνώση των συγκεκριμένων διατάξεων και αποδέχεται την τήρηση εκ μέρους της  Gecon Business Solutions ΕΕ  των ανωτέρω νομοθετημάτων. Τυχόν αμφισβήτηση ή διαφορά που αφορά την παρούσα σύμβαση, καθ οιονδήποτε, άμεσο ή έμμεσο τρόπο, ρητώς συμφωνείται ότι υπάγεται στην αποκλειστική δικαιοδοσία των δικαστηρίων της Θεσσαλονίκης.

Ανωτέρα Βία

Η "Gecon Business Solutions ΕΕ" δεν ευθύνεται για καθυστερήσεις στην εκτέλεση (συμπεριλαμβανομένης της παράδοσης) που οφείλονται σε περιπτώσεις που δεν μπορούν να αποδοθούν σε υπαιτιότητα της "Gecon Business Solutions ΕΕ"  ή οφείλονται σε ανωτέρα βία. Σε τέτοιες περιπτώσεις η "Gecon Business Solutions ΕΕ"  δικαιούται παράταση του χρόνου για την εκτέλεση της παραγγελίας.

Η "Gecon Business Solutions ΕΕ"  προσφέρει το ηλεκτρονικό σύστημα πωλήσεων όπως είναι. Η χρήση του δικτυακού τόπου με url:http://gecon.store από οποιονδήποτε, συνιστά ανεπιφύλακτη αποδοχή όλων των παραπάνω όρων ως έχουν ή όπως τυχόν τροποποιηθούν στο μέλλον.

Ευχαριστούμε για την χρήση των υπηρεσιών μας.
Η ομάδα του gecon.store